ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών, έχοντας υπόψη:
α) Το Π.Δ. 481/28-6-1976 (ΦΕΚ 174/ 10-7-1976 / τ. Α΄)
β) Την ΚΥΑ Φ5 /68535 /Β3 /18-06-2012 – ΦΕΚ 1965/ 18-06-2012/ τ. Β΄
γ) Τα άρθρα 38 και 56 του Ν. 4182/10-9-2013 (ΦΕΚ 185/10-9-2013/ τ. Α’),
δ) Την υπ’ αριθμ. 1/5-3-2020 Πράξη του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος, Θέμα 5ο και
ε) Το υπ’ αριθμ. 52711 / 02 – 04 – 2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη χορήγηση – κατόπιν επιλογής – επτά (7) συνολικά υποτροφιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, ως εξής : .
α) Πέντε (5) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές, σε πρωτοετείς φοιτητές/τριες ή σε φοιτητές/τριες επομένων ετών.
β) Μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές, σε φοιτητή/τρια
γ) Μιας (1) υποτροφίας για διδακτορικές σπουδές, σε φοιτητή/τρια,σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ
Οι υποτροφίες αφορούν σπουδές (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές) σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

    1. Οι υποτροφίες για τις προπτυχιακές σπουδές αφορούν φοιτητές οι οποίοι θα εισαχθούν, κατόπιν εισαγωγικών ή κατατακτηρίων εξετάσεων σε Τμήμα ΑΕΙ – ΤΕΙ, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 ή φοιτούν ήδη, αλλά υπολείπονται τουλάχιστον δύο έτη σπουδών, μέχρι τη λήψη του πτυχίου τους.
    2. Οι υποτροφίες για τις μεταπτυχιακές σπουδές αφορούν φοιτητές οι οποίοι θα εγγραφούν σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήματος ΑΕΙ – ΤΕΙ, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 ή φοιτούν ήδη, αλλά δεν έχει καλυφθεί το ήμισυ του ελάχιστου χρόνου σπουδών που απαιτείται, μέχρι τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος.
    3. Οι υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής αφορούν υποψήφιους διδάκτορες, στους οποίους η εκπόνηση έχει ανατεθεί από Τμήμα ΑΕΙ – ΤΕΙ και θα ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 ή έχει ανατεθεί σε προηγούμενα έτη, αλλά δεν έχει καλυφθεί το ήμισυ του ελάχιστου χρόνου σπουδών που απαιτείται, μέχρι τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να έχουν ηλικία μέχρι 24 ετών για τις προπτυχιακές σπουδές και μέχρι 36 ετών, για τις μεταπτυχιακές και τις διδακτορικές σπουδές.
Οι υποτροφίες χορηγούνται :

Κατηγορία  Α΄ :
α) Σε πρωτοετείς φοιτητές προπτυχιακών σπουδών, των οποίων οι γονείς διαμένουν στην περιοχή του τέως Δήμου Μιδέας και είναι άποροι ή εντάσσονται στις οικονομικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ Φ5 /68535 /Β3 /18-06-2012 – ΦΕΚ 1965/ 18-06-2012/ τ. Β΄, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
β) Σε φοιτητές προπτυχιακών σπουδών, άλλων ετών, με την προϋπόθεση ότι υπολείπονται τουλάχιστον δύο έτη, μέχρι τη λήψη του πτυχίου τους, των οποίων οι γονείς διαμένουν στην περιοχή του τέως Δήμου Μιδέας και είναι άποροι ή εντάσσονται στις οικονομικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ Φ5 /68535 /Β3 /18-06-2012 – ΦΕΚ 1965/ 18-06-2012/ τ. Β΄, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
γ) Σε φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, που κατάγονται από το Δήμο Μιδέας και εντάσσονται στις οικονομικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ Φ5 /68535 /Β3 /18-06-2012 – ΦΕΚ 1965/ 18-06-2012/ τ. Β΄, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).

Κατηγορία  Β΄ :
Εάν δεν υπάρχουν καθόλου φοιτητές καταγόμενοι από τον τέως Δήμο Μιδέας που να πληρούν τους προαναφερόμενους όρους, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος, δύναται να επιλέγει υποτρόφους, με τους ανωτέρω όρους για κάθε περίπτωση σπουδών, από τους άλλους Δήμους ή Κοινότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 481/28-6-1976 (ΦΕΚ 174/ 10-7-1976 / τ. Α΄).

Κατηγορία  Γ΄ : .
Τέλος, σε περίπτωση μη ύπαρξης δικαιούχων και στην παραπάνω κατηγορία, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναζητήσει υποτρόφους με τους ανωτέρω όρους για κάθε περίπτωση σπουδών, από ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
Οι οικονομικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ανωτέρω υποτροφιών, είναι οι ίδιες με αυτές που προβλέπονται στην ΚΥΑ Φ5 / 68535 /Β3 / 18-06-2012 (ΦΕΚ 1965/ 18-06-2012/ τ. Β΄), για την παροχή δωρεάν σίτισης σε φοιτητές ΑΕΙ και αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, της παρούσας προκήρυξης.
Εάν το σύνολο των υποτροφιών καλυφθεί από την Α΄ κατηγορία, η οποία εκφράζει απόλυτα τη βούληση του διαθέτη, οι επόμενες δύο κατηγορίες δεν θα εξεταστούν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι/ες για τη χορήγηση της υποτροφίας, θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 30-08-2020, ηλεκτρονικά αίτηση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Επίσημο Πιστοποιητικό επιτυχίας ή εγγραφής ή φοίτησης σε Τμήμα ΑΕΙ – ΤΕΙ, Ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, του ακαδημαϊκού έτους 2020 -2021.
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
4. Τίτλους Σπουδών – Βεβαιώσεις.
α) Για τους αιτούμενους υποτροφίας προπτυχιακών σπουδών :
i. Οι πρωτοετείς, αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό «άριστα».
ii. Οι προπτυχιακοί, βεβαίωση Μέσου Όρου των προηγούμενων ετών, με βαθμό
τουλάχιστον «λίαν καλώς».
β) Για τους αιτούμενους υποτροφίας μεταπτυχιακών σπουδών:
i. Αντίγραφο πτυχίου βασικών σπουδών (προπτυχιακών) με βαθμό τουλάχιστον …..«λίαν ….καλώς».
ii. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με ……υποχρεωτική αναγραφή του έτους σπουδών και του χρόνου ελάχιστης διάρκειας ……σπουδών για τη λήψη του Πτυχίου.
iii. Βεβαίωση συνολικού ποσού διδάκτρων που απαιτείται για την ……παρακολούθησή του.
γ) Για τους αιτούμενους υποτροφίας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής:
i. Αντίγραφο πτυχίου βασικών σπουδών (προπτυχιακών) ή αντίγραφο πτυχίου ….μεταπτυχιακών σπουδών (εάν είναι προαπαιτούμενο) με βαθμό τουλάχιστον «λίαν ….καλώς». Σε περίπτωση που το πτυχίο μεταπτυχιακών σπουδών είναι ….προαπαιτούμενο, ο βαθμός τουλάχιστον «λίαν καλώς», απαιτείται μόνο για αυτό. ii. Βεβαίωση ανάθεσης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, με υποχρεωτική …..αναγραφή του έτους σπουδών και του χρόνου ελάχιστης διάρκειας σπουδών …..για τη λήψη του Πτυχίου.
iii. Βεβαίωση συνολικού ποσού διδάκτρων (εάν απαιτούνται) για την …..παρακολούθησή του.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση του οικείου Δήμου, από …..τα οποία θα προκύπτει :
α) Η καταγωγή του υποψηφίου/ιας.
β) Η ηλικία του υποψηφίου/ιας σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
6. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του Ε1 των γονέων των υποψηφίων προπτυχιακών σπουδών, από το οποίο να φαίνεται ότι η κύρια κατοικία τους, είναι εντός των ορίων του τέως Δήμου Μιδέας, για την Α΄ Κατηγορία, ή εντός των ορίων των αντίστοιχων περιοχών για τις Β΄ και Γ΄ Κατηγορίες.
7. Δικαιολογητικά απόδειξης των οικονομικών προϋποθέσεων. Ως τέτοια, γίνονται δεκτά όλα τα νόμιμα παραστατικά που αποδεικνύουν τις οικονομικές αιτιάσεις των υποψηφίων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ Φ5 / 68535 /Β3 / 18-06-2012, ΦΕΚ 1965 / 18-06-2012/ τ. Β΄, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). Η επιτροπή σε περιπτώσεις σύμπτωσης των κριτηρίων , σε μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων, από τον αριθμό των χορηγούμενων υποτροφιών, προκειμένου να σχηματίζει ολοκληρωμένη άποψη και να αποφύγει το ενδεχόμενο της κλήρωσης, μπορεί να ζητήσει επιπλέον στοιχεία από τους υποψηφίους, πέραν των προβλεπόμενων στην ανωτέρω ΚΥΑ.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο/η υποψήφιος/ια θα δηλώνει ότι :
α) Όλα τα στοιχεία που κατατίθενται από τον υποψήφιο είναι αληθινά, δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και ότι αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης.
β) Δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά ή άλλης Κοινωφελούς Περιουσίας (πανελλαδικά). Οι ανταποδοτικές υποτροφίες που δίνονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) δεν λαμβάνονται υπόψη.
γ) Δεν έχασε από δική του/της υπαιτιότητα, προηγούμενη υποτροφία.

Όποιος με την αίτηση καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά, μπορεί να τα καταθέσει ηλεκτρονικά, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα προκήρυξη που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών. Για κάθε κατηγορία υποψηφίων υποτρόφων, υπάρχει ειδική φόρμα αίτησης, αναρτημένη στην ιστοσελίδα, με αναλυτικές οδηγίες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ο πίνακας των υποψηφίων που θα υποβάλλουν αίτηση επιλογής τους ως υποτρόφων, θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος και όπου αλλού προβλέπεται από τη νομοθεσία, το αργότερο μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Για την επιλογή των υποτρόφων συγκροτείται ειδική επιτροπή που αποτελείται από το Γενικό Γραμματέα του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος και δύο μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημικών Τμημάτων που λειτουργούν στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, (ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος), η οποία εξετάζει τις αιτήσεις και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος. Η ειδική επιτροπή κατά τη διαδικασία επιλογής τηρεί αναλυτικό πρακτικό, το οποίο μαζί με την εισήγηση, το διαβιβάσει στο Δ.Σ. του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος.
Η τελική επιλογή των υποτρόφων πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών, λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερόμενη εισήγηση της ειδικής επιτροπής, εκδίδοντας τη σχετική απόφαση, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. . Από την ημερομηνία ανάρτησης της παραπάνω απόφασης και μέχρι δέκα (10) ημέρες το αργότερο, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τυχόν ένσταση κατά της επιλογής. Μετά την παρέλευση του δεκαημέρου, καμία ένσταση δε θα γίνεται δεκτή και θα θεωρείται ότι δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις. . Σε περίπτωση που υπάρχουν εμπρόθεσμες ενστάσεις, αυτές εκδικάζονται από την ίδια ειδική επιτροπή και αποφασίζονται οριστικά από το Δ.Σ. του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος. Εν συνεχεία το Δ.Σ. του Ιδρύματος διαβιβάζει την τελική απόφαση μαζί με πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει το πρακτικό της ειδικής επιτροπής, το πρακτικό του Δ.Σ., τις τυχόν ενστάσεις και το αποτέλεσμα της εκδίκασής τους, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για έγκριση και υλοποίηση. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου εγκρίνει την απόφαση του Δ.Σ. και δίνει εντολή για την υλοποίησή της. . Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μπορεί επίσης για σοβαρούς λόγους, (όπως π.χ., οριακή επικράτηση υποψηφίων στα κριτήρια επιλογής, διαφωνία στο σκεπτικό εκδίκασης των ενστάσεων, κ.ά.), να ζητήσει εγγράφως από το Δ.Σ. του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος, τροποποίηση της απόφασης αυτής, με εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Το Δ.Σ. του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος στην περίπτωση αυτή τοποθετείται εκ νέου και διαβιβάζει την τροποποιημένη απόφασή του, για έγκριση και εν συνεχεία υλοποίηση.
.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με τα οικονομικά κριτήρια που αναφέρονται στην ΚΥΑ Φ5 /68535 /Β3 /18-06-2012 – ΦΕΚ 1965/ 18-06-2012/ τ. Β΄, με την ιεράρχηση που προβλέπεται στο άρθρο 9 της ίδιας, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). . .
Στην περίπτωση αριθμού υποψηφίων, μεγαλύτερου από τον αριθμό των χορηγούμενων υποτροφιών, οι οποίοι, μετά από ενδελεχή έλεγχο όλων των στοιχείων που υπέβαλαν ή τους ζητήθηκαν επιπλέον, συγκεντρώνουν τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας , για την εκλογή τους ως υποτρόφων, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, σε τόπο και χρόνο που θα καθορίσει το Δ.Σ. του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος και θα τον γνωστοποιήσει με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Α) Για τους προπτυχιακούς υποτρόφους :
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), μοιραζόμενο σε δύο δόσεις των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά έτος, για τα δύο πρώτα έτη σπουδών, ή για δύο συνεχόμενα έτη, μεγαλυτέρων ετών προπτυχιακών σπουδών, για κάθε έναν υπότροφο που οι γονείς του κατάγονται και διαμένουν στον τέως Δήμο Μιδέας, (που με τη μεταρρύθμιση του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 / 07-06-2010 / τ. Α’, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», υπάγεται πλέον στο Δήμο Ναυπλιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας).

Β) Για τους Μεταπτυχιακούς υποτρόφους :
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), μοιραζόμενο σε ισόποσες δόσεις, τόσες, όσες είναι και τα αντίστοιχα εξάμηνα φοίτησης, για κάθε έναν υπότροφο που κατάγεται από τον τέως Δήμο Μιδέας, (που με τη μεταρρύθμιση του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 / 07-06-2010 / τ. Α’, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», υπάγεται πλέον στο Δήμο Ναυπλιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας). Σε περίπτωση που τα δίδακτρα είναι λιγότερα, το ύψος της υποτροφίας αναπροσαρμόζεται στο ποσό κάλυψης των διδάκτρων.

Γ) Για τους υποψήφιους διδάκτορες, υποτρόφους :
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), μοιραζόμενο σε ισόποσες δόσεις, τόσες, όσος είναι και ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης που ορίζεται στον οικείο κανονισμό σπουδών, για κάθε έναν υπότροφο που κατάγεται από τον τέως Δήμο Μιδέας, (που με τη μεταρρύθμιση του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 / 07-06-2010 / τ. Α’, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», υπάγεται πλέον στο Δήμο Ναυπλιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας). . Το ποσό της συγκεκριμένης υποτροφίας δίνεται, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν δίδακτρα ή όχι.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η καταβολή του ποσού της υποτροφίας θα πραγματοποιείται :
α ) Στην αρχή του κάθε έτους (για δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη σπουδών), στους αιτούμενους υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές,
β) Στην αρχή κάθε εξαμήνου, ποσό ίσο με τα δίδακτρα του εξαμήνου ή μοιραζόμενο ισόποσα (σε περίπτωση που το συνολικό ποσό διδάκτρων είναι μεγαλύτερο από το συνολικό ποσό της υποτροφίας), στους αιτούμενους υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές και
γ) Στην αρχή κάθε έτους, ποσό ίσο με τα δίδακτρα του έτους ή μοιραζόμενο ισόποσα σε ετήσιες δόσεις, (εφόσον δεν υπάρχουν δίδακτρα), στους αιτούμενους υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Οι ανωτέρω καταβολές θα γίνονται σε βάρος του προϋπολογισμού του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών μέσω του Καταστήματος Ναυπλίου, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας σε λογαριασμό του/της υποτρόφου (κατά προτίμηση στην ίδια με το Αγγελοπούλειο Ίδρυμα Τράπεζα για να μην υπάρχουν προμήθειες συναλλαγής σε βάρος του/της υποτρόφου).

ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα αρχίσει:
α) Για τους προπτυχιακούς φοιτητές :
• Από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020 -2021 (Σεπτέμβριο του 2020) και θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της διάρκειας των δύο πρώτων ετών των κανονικών βασικών σπουδών του/της υποτρόφου στο Τμήμα όπου φοιτά (Ιούνιο του δεύτερου έτους σπουδών – 2022), ή στο τέλος του δεύτερου συνεχόμενου έτους σπουδών, για προπτυχιακούς φοιτητές μεγαλυτέρων ετών, με την προϋπόθεση ότι ο/η υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του/της.
β) Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές :
• από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020 -2021 (Σεπτέμβριο του 2020) και θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της διάρκειας των σπουδών, με την προϋπόθεση ότι ο/η υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του/της.
γ) Για τους υποψήφιους διδάκτορες :
• από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020 -2021 (Σεπτέμβριο του 2020) και θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της διάρκειας εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, με την προϋπόθεση ότι ο/η υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του/της.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα συνεχίζεται :
α) Για τους προπτυχιακούς φοιτητές :
• για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, εφόσον ο/η υπότροφος, προσκομίζει απαραίτητα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για τον έλεγχο της ικανοποιητικής επίδοσης στο σύνολο των υποχρεωτικών και επιλογής μαθημάτων του προηγούμενου εξαμήνου, η οποία ικανοποιητική επίδοση στοιχειοθετείται με την επίδοση «λίαν καλώς» στο Μ.Ο. της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων του προηγούμενου εξαμήνου. Σε κάθε εξάμηνο μπορεί να οφείλει μέχρι ένα (1) μάθημα, έχει υποχρέωση όμως να τα περάσει επιτυχώς στην εξεταστική του επόμενου Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση ο Μ.Ο. βαθμολογίας των υπολοίπων μαθημάτων που έχει περάσει, πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς».
β) Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές :
• για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, εφόσον ο/η υπότροφος, προσκομίζει απαραίτητα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για τον έλεγχο της ικανοποιητικής επίδοσης στο σύνολο των υποχρεωτικών και επιλογής μαθημάτων του προηγούμενου εξαμήνου, η οποία ικανοποιητική επίδοση στοιχειοθετείται με την επίδοση «λίαν καλώς» στο Μ.Ο. της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων του προηγούμενου εξαμήνου.
α) Για τους υποψήφιους διδάκτορες :
• για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, εφόσον ο/η υπότροφος, προσκομίζει απαραίτητα βεβαίωση προόδου της διατριβής, υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα καθηγητή και την τριμελή επιτροπή.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα διακόπτεται εάν :
α) Η επίδοση των υποτρόφων όλων των κατηγοριών, ( προπτυχιακοί – μεταπτυχιακοί – υποψήφιοι διδάκτορες), στις σπουδές τους δεν είναι ικανοποιητική ή δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο α, β και γ του κεφαλαίου : ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.
β) Ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια εμποδίζει την εξακολούθηση των σπουδών του/της υποτρόφου.
γ) Ο/η υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του/της χωρίς προηγουμένως να έχει ειδοποιήσει το Αγγελοπούλειο Ίδρυμα εντός δύο {2} μηνών το αργότερο από τη διακοπή. Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο Αγγελοπούλειο Ίδρυμα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία, εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων.
δ) Αποδειχθεί ότι ο/η υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή Δωρεά για τις ίδιες σπουδές. Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο Αγγελοπούλειο Ίδρυμα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία, εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων.
ε) Μεταγραφεί σε άλλο Πανεπιστημιακό ίδρυμα ή ο/η υπότροφος εγγραφεί σε άλλη σχολή ή τμήμα Πανεπιστημίου. Σε αυτή τη περίπτωση, για την τυχόν συνέχιση της υποτροφίας θα πρέπει να συναινέσει το Αγγελοπούλειο Ίδρυμα και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
ζ) Ο/η υπότροφος δεν προσκομίζει το απαιτούμενο πιστοποιητικό σπουδών για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
η) Επέλθει δραστική μείωση των ετησίων εσόδων του κληροδοτήματος.
Διακοπή υποτροφίας και επιστροφή χρημάτων επέρχεται και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. .Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας, για όποιον λόγο και αν γίνει αυτή, δε γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ του/της υποτρόφου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Οι υπότροφοι (προπτυχιακοί – μεταπτυχιακοί –διδάκτορες) υποχρεούνται να καταθέσουν αντίγραφο του πτυχίου τους, μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών τους στο Τμήμα φοίτησης.
Όσον αφορά τις διπλωματικές εργασίες των μεταπτυχιακών σπουδών και τις διδακτορικές διατριβές, των υποτρόφων φοιτητών, θα αναγράφεται υποχρεωτικά η χορήγηση υποτροφίας από το Αγγελοπούλειο Ίδρυμα, στα οικεία πεδία που προβλέπουν την αναγραφή αυτή, οι οδηγοί συγγραφής διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής.
Οι υπότροφοι των κατηγοριών αυτών, πέρα από το πτυχίο τους, υποχρεούνται να καταθέσουν στο Αγγελοπούλειο Ίδρυμα, ηλεκτρονικά, τη μεταπτυχιακή τους εργασία ή τη διδακτορική τους διατριβή και σε ένα εκτυπωμένο αντίτυπο.
Διαφορετικά, όλες οι ανωτέρω κατηγορίες υποτρόφων, αν δε λάβουν το πτυχίο τους μέσα στο παραπάνω χρονικό περιθώριο και δεν εκπληρώσουν τις καταθέσεις των εργασιών τους στο ίδιο χρονικό περιθώριο, υποχρεώνονται να επιστρέψουν στο Αγγελοπούλειο Ίδρυμα, όλο ποσό που έλαβαν ως υποτροφία.

Σημείωση:
Ειδικά για τη φετινή χρονιά, λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας του κορονοϊού και εφόσον απαιτηθεί, οι καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων όλων των κατηγοριών, παρατείνονται για δέκα (10) επιπλέον ημέρες, από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων των φετινών Πανελλαδικών εξετάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Δημήτριος Ορφανός
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ :
ΟΙΚΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Φ5/68535/18-06-2012 / ΦΕΚ 1965/18-06-2012/τ. Β΄.
2. Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζομένων:
α. Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δύο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εφόσον ο αδελφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν περισσότεροι του ενός αδελφοί υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για καθέναν από αυτούς.
β. Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.
γ. Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως προκύπτει από το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.
3. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή.
4. Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν μόνιμα στο Δήμο που έχει την έδρα της η Λέσχη ή το Ίδρυμα, εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη.
5. Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο παροχής δωρεάν σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγος του/της εάν είναι έγγαμος, εισπράττει επίδομα ανεργίας.
6. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του ή ο/η σύζυγός του/της, εφόσον αυτός είναι έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.
7. Η Λέσχη ή η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη, μπορεί να ζητά και άλλα, κατά την κρίση της αποδεικτικά στοιχεία για την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του ενδιαφερόμενου, προκειμένου να αποφανθεί αν δικαιούται ή όχι σίτισης.
8. Αν η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 του ν. 4009/2011 (Α 195), δεν επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών που εμπίπτουν στις κατηγορίες της παραγράφου 2 του παρόντος, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης ή η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, εάν δεν υφίσταται Λέσχη, χορηγεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 της παρούσης ειδική ταυτότητα κατά προτεραιότητα σε όσους εμπίπτουν στις κατωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες.
9. Φοιτητές :
α) που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75), και τέκνα αυτών. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75).
β) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του γονέα ή του τέκνου πολυμελούς οικογένειας με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα.
γ) Φοιτητές με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.
δ) Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.
ε) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ό έτος της ηλικίας τους. στ) Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.
ζ) Οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156).
η) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α 120) και δεν έχουν υπερβεί το 25ό έτος της ηλικίας τους.